بیمه پس انداز مــــان

شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه*ی ایرانی و شرکتی پیشرو، با هدف ارایه مناسب ترین پوشش بیمه ای و تامین نیازهای آحاد مردم، اقدام به طراحی و ارایه بیمه*ی زندگی "مان" نموده است.
بیمه*ی زندگی "مان" داشتن آرامشی پایدار در این عصر ناپایدار.

 افراد زیادی تصور می کنند بیمه*ی زندگی هم هزینه دارد و هم ابزاری پیچیده است! این در حالی است که "مان" ابزاری است قوی و انعطاف پذیر برای محافظت از زندگی خودتان و زندگی کسانی که دوست شان دارید. "مان" به کمک شما می آید و مشکلات امروز و فردای شما را در نظر گرفته و به حل آنها کمک می کند، در این صورت خرید بیمه*ی زندگی "مان" ارزشمند خواهد بود. بیمه*ی زندگی "مان" این امکان را فراهم می نماید، بدون تغییر در شرایط فعلی، امنیت، آرامش و امید را به عزیزان تان هدیه کنید.
گاهی یک بیمه نامه، فقط یک خواسته شما را برآورده می سازد، اما بیمه زندگی "مان" متناسب با خواسته ها و نیازهای شما طراحی شده و می تواند ترکیبی از مهم ترین خواسته های شما را برآورده سازد.

شرایط عمومی بیمه زندگی مان

ماده ۱) تعاریف

۱-۱) بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران می باشد که بیمه نامه را صادر و در ازاء انجام تعهدات بیمه‌گذار، تعهدات خود را طبق شرایط مندرج در بیمه نامه انجام می دهد.

۲-۱) بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه‌گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشند. چنانچه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه شده ضروری است و امضای وی در فرم پیشنهاد به عنوان رضایت کتبی تلقی می‌شود.

۱-۲-۱) در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد اظهارات کتبی ولی یا قیم او قابل استناد خواهد بود.

۳-۱) بیمه شده: شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع بیمه بوده و سن، وضعیت سلامت و نوع فعالیت وی اساس محاسبه حق بیمه، ذخیره ریاضی و صدور بیمه نامه می باشد.

۴-۱) حق بیمه: وجهی است که بیمه گذار پرداخت آن را طبق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه تعهد نموده است.

۵-۱) موضوع بیمه: عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه فوت و ذخیره ریاضی در صورت فوت بیمه شده در طول اعتبار بیمه نامه یا پرداخت ذخیره ریاضی در صورت حیات بیمه شده

در پایان اعتبار بیمه نامه در ازاء انجام تعهدات بیمه گذار.

۶-۱) مدت بیمه: مدت زمانی است که از ساعت ۲۴ تاریخ شروع بیمه نامه آغاز و خاتمه آن در ساعت ۲۴ تاریخ انقضا بیمه نامه می باشد.

۷-۱) استفاده کننده(گان): شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط بیمه گذار تعیین و قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد.

۱-۷-۱) در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه شده جهت تعیین یا تغییر استفاده کننده ضروری است و امضای وی در فرم پیشنهاد یا فرم درخواست تغییر استفاده کننده به عنوان رضایت کتبی تلقی می شود.

۲-۷-۱) استفاده کننده ممکن است بیش از یک نفر باشد که در اینصورت می بایست توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد سهم و اولویت هر کدام مشخص شود.

تبصره: در صورت عدم تعیین استفاده کننده در بیمه نامه، در صورت فوت بیمه شده، منافع بیمه نامه به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

۸-۱) سرمایه فوت: مبلغی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه، طبق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت نماید.

۹-۱) ذخیره ریاضی: مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از از حق بیمه دریافتی باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سودی با نرخ سود فنی علی الحساب به آن اضافه می شود.

۱۰- ۱) بازخرید: عبارت است از انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه قبل از پایان مدت بیمه نامه.

۱۱-۱) ارزش بازخرید: عبارت است از حداقل۹۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه.

۱۲-۱) تعلیق: وضعیتی از بیمه نامه است که در آن وضعیت بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بیمه ای ندارد.

۱۳-۱) سال بیمه ای: برابر با یکسال تمام شمسی است که از تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه در سال اول آغاز و هر ساله به همان ترتیب تا پایان اعتبار بیمه نامه ادامه خواهد یافت.

۱۴-۱) فرم پیشنهاد: مجموعه ای از سوالات و پرسشهایی است که بیمه گذار و بیمه شده آنرا تکمیل و بیمه گر بر اساس آن نسبت به ارزیابی خطر و در صورت قبول آن نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام می نماید.

۱۵-۱) نرخ سود فنی علی الحساب: نرخ سود سالیانه تعیین شده ای است که بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در ذخیره بیمه نامه اعمال می گردد و در جداول پیوست بیمه‌نامه نیز درج گردیده است.

۱۶-۱) مشارکت در منافع: عبارت است از مشارکت بیمه گذار در حداقل ۸۵ درصد منافع احتمالی حاصل از معاملات بیمه ای ذخیره های ریاضی بیمه های زندگی.

ماده ۲) اساس بیمه نامه

اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در فرم پیشنهاد بیمه و پیوست‌های احتمالی آن، قوانین ومقررات بیمه، آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، گزارش پزشک معاینه کننده و تایید بیمه گر اساس صدور بیمه نامه می‌باشد. شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرایط پوششهای اضافی، جدول ارزش بازخرید بیمه نامه جزءلاینفک بیمه‌نامه بوده و مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.

ماده ۳) شروع اعتبار بیمه نامه

تعهدات مندرج در بیمه نامه و همچنین آثار مترتب بر آن از تاریخ شروع بیمه نامه منوط به اینکه حق بیمه مقرر پرداخت شده باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۴) اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده موظفند کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد را در کمال حسن نیت پاسخ داده و کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار بیمه گر قرار دهند. هر گاه سوابق جسمی و روحی بیمه شده با معاینه پزشکی تشخیص داده نشود و پزشک به ناچار به اظهارات بیمه شده اکتفانموده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بیمه شده یا بیمه گذار به طور عمد یا سهو مطابق با حقیقت نبوده یا از ابراز مطالب موثر خودداری کرده اند، بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید:

۱-۴) چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به میزانی باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از آن اطلاع داشت همچنان اقدام به صدور بیمه نامه می نمود:

۱-۱-۴) در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد، می تواند بیمه نامه را فسخ یا با دریافت حق بیمه اضافی آن را ادامه دهد. در صورت فسخ بیمه نامه، ارزش بازخریدی بیمه نامه به بیمه گذار مسترد می گردد.

۲-۱-۴) چنانچه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد،در این صورت تعهدات او به نسبت حق بیمه دریافتی بابت پوشش های بیمه ای به حق بیمه واقعی آنها کاهش می یابد.

۲-۴) چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی نمود، بیمه نامه باطل و حق بیمه مربوط به پوشش های بیمه ای و هزینه ها قابل برگشت نمی باشد.

ماده ۵) تغییر در شرایط بیمه نامه

هرگونه تغییر در بیمه نامه به موجب برگهای الحاقیه ای خواهد بود که به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت بیمه گر، صادر می شود و این برگهای الحاقی جزء لاینفک بیمه نامه است.

تبصره: بیمه گر با رعایت ضوابط و مقررات می تواند درموارد خاص مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدون تقاضای بیمه گذار نسبت به صدور الحاقیه اقدام نماید.

چنانچه مفاد و مطالب مندرج در بیمه نامه و الحاقی با شرایط مورد توافق تطبیق نکند بیمه گذار می تواند ظرف بیست روز از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی، تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

ماده ۶) ارزش بازخرید بیمه نامه

عبارت است از حداقل۹۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه. بیمه گر موظف است جدول ارزش بازخرید را به بیمه نامه صادره ضمیمه و تحویل بیمه گذار نماید.

ماده ۷) پرداخت حق بیمه

۱-۷) نحوه پرداخت حق بیمه: حق بیمه بصورت یکجا و یا سالیانه و یا ترکیبی از آن دونوع قابل پرداخت است. در صورت انتخاب حق بیمه سالیانه و موافقت بیمه گر، حق بیمه مذکور قابل تقسیط نیز می باشد که هزینه آن در محاسبات ذخیره ریاضی لحاظ خواهد شد.

۲-۷) تاخیر در پرداخت حق بیمه: در صورت تاخیردر پرداخت اقساط حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسیدهای مقرر، حق بیمه خطر فوت و هزینه های مرتبط از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه (با احتساب وام های دریافتی) تامین می شود پوشش خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه، از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از آن بیمه نامه معلق می گردد.

تبصره: در صورت تعلیق بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مقرر در مهلت ۶۰ روزه، اقدام به برقراری مجدد بیمه نامه از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه را نماید. برقراری مجدد بیمه نامه پس از سپری شدن مهلت مذکور، صرفا با موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد. بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بیمه ای نخواهد داشت.

ماده ۸) تعهدات بیمه گر

۱-۸) تعهدات بیمه گر در صورت حیات بیمه شده: در پایان مدت بیمه نامه، ذخیره ریاضی تشکیل شده به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

۲-۸) تعهدات بیمه گر در صورت فوت بیمه شده: عبارت است از پرداخت سرمایه فوت سال فوت به علاوه ذخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر هر گونه بدهی قبلی از محل بیمه نامه که به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

ماده ۹) حقوق بیمه گذار نسبت به ذخیره ریاضی بیمه نامه

۱-۹ دریافت وام: بیمه گذار می تواند پس از حداقل دو سال پرداخت حق بیمه، حداکثر تا میزان ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن می باشد.

تبصره 1: در زمان سررسید بیمه‌نامه یا بازخرید آن یا برداشت از ذخیره، چنانچه وام تسویه نشده باشد مانده وام دریافتی، کارمزدهای متعلق به آن و جرائم احتمالی از تعهدات بیمه‌گر کسر می‌گردد.

تبصره 2: نحوه بازپرداخت وام با توافق بین بیمه گر و بیمه گذارتعیین می گردد.

تبصره 3: در صورتیکه استفاده کننده (گان) در بیمه‌نامه‌های زندگی بستانکار بیمه‌گذار باشد و این مطلب در بیمه‌نامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمه‌نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است.

تبصره 4: نرخ کارمزد وام بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه اعمال خواهد شد.

۲-۹ برداشت از اندوخته: در طول مدت بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه‌نامه خود را نماید و موسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمه‌نامه را با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره، پرداخت نماید.

۳-۹ سود مشارکت در منافع: بیمه گرمکلف است بیمه‌گذار را در سود مازاد بر سود اعمال شده در محاسبات ذخیره ریاضی طبق مفاد آیین نامه بیمه های زندگی سهیم نماید.

ماده ۱۰) استثنائات

موارد زیر مشمول بیمه نمی باشد و در صورت تحقق خطر فوت، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه ندارد و بر حسب مورد صرفا ارزش بازخریدی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) واجد شرایط پرداخت خواهد شد:

۱-۱۰) خودکشی: در صورتی که بیمه‌شده در طول دو سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد بیمه نامه خودکشی نماید، صرفا ارزش بازخریدی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت می گردد.

۲-۱۰) مرگ بیمه‌شده بوسیله بیمه گذار: در صورتی‌که بیمه گذار تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورد، صرفا ارزش بازخریدی ریاضی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد.

۳-۱۰) مرگ بیمه‌شده بوسیله استفاده‌کننده(گان): در صورتی‌که استفاده کننده تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، استفاده کننده مذکور از مزایای بیمه نامه محروم و سهم سایر استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد.

۴-۱۰) مسافرت غیرعادی: خطرات ناشی از پرواز هوایی بجز مواردی که بیمه‌شده بعنوان یک مسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی تجاری مجاز نموده و نام وی به عنوان مسافر عادی، در لیست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.

۵-۱۰) فعالیتهای خطرناک: چنانچه فوت بیمه‌شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه(هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور باشد، فقط ارزش بازخریدی بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد مگر اینکه با توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی، موارد مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد.

۶-۱۰) اعمال خلاف قانون: چنانچه بیمه‌شده در اثر فعالیتهای مجرمانه، اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن فوت کند، بیمه‌گر هیچ گونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت.

۷-۱۰) جنگ: در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه‌گر فقط ارزش بازخریدی تا روز حادثه را پرداخت خواهد کرد.

تبصره: عملیات پلیسی از هر قبیل در حکم عملیات نظامی محسوب نمی گردد.

۸-۱۰) اعزام به عملیات جنگی: چنانچه بیمه‌شده به عنوان نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه ‌از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق در خواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت، چنانچه به هر علتی خطری اتفاق بیفتد بیمه گر صرفا ارزش بازخریدی بیمه نامه را تا روز تعلیق پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه‌نامه معلق، سه ماه پس از خاتمه عملیات جنگی و بازگشت بیمه‌شده به وضعیت قبلی، بر اساس درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر به وضعیت عادی تبدیل می‌گردد.

تبصره: چنانچه بیمه‌شده در محلی فوت کند که رسماً شرایط جنگ اعلام شده است، پرداخت سرمایه فوت منوط به ارایه دلایل کافی از سوی بیمه گذار یا استفاده کننده مبنی بر عدم تاثیر مستقیم جنگ بر فوت بیمه‌شده می باشد. در صورت عدم ارائه شواهد کافی، بیمه‌گر فقط ارزش بازخریدی را پرداخت خواهد نمود.

۹-۱۰) تشعشعات هسته‌ای: چنانچه بیمه‌شده در اثر انفجار یا تشعشعات هسته‌ای و یا آلودگیهای شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آن فوت کند، بیمه‌گر فقط ارزش بازخریدی را پرداخت خواهد نمود.

۱۰-۱۰) چنانچه بیمه شده در اثر مصرف داروهای محرک بدون تجویز پزشک، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان فوت نماید، بیمه‌گر فقط ارزش بازخریدی را پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۱) انتقال بیمه نامه

انتقال: عبارت است از واگذاری حق استفاده از بیمه نامه از سوی بیمه گذار به دیگری.

۱-۱۱) بیمه گذار می تواند پس از اخذ موافقت کتبی بیمه شده و همچنین بیمه گر، بیمه نامه را با شرایطی که بیمه گر تعیین می کند به شخص دیگری منتقل نماید.

۲-۱۱) در صورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر،‌ انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه دیون تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

۳-۱۱) در صورت انتقال بیمه نامه، بیمه شده قابل تغییر نمی باشد.

۴-۱۱) اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند، در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال قرارداد بیمه به دیگری،‌چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است،‌در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند. معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهند داشت.

تبصره: اگر انتقال گیرندگان متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد،‌ هیچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه را نخواهند داشت.

ماده ۱۲) مدارک لازم جهت پرداخت منافع بیمه

در صورتیکه که استفاده کننده کلیه مدارک مورد نیاز را به بیمه گر ارائه دهد، بیمه گر موظف است سرمایه بیمه نامه را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک و اطمینان از صحت آنها و در قبال رسید به استفاده کننده (گان)پرداخت نماید. مدارک لازم عبارتند از:

– بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

علاوه بر مداک فوق؛

الف) در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه:

۱) اعلام کتبی فوت بیمه شده: در صورت فوت بیمه شده ، مراتب باید با ذکر علت در اسرع وقت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فوت کتبا" از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد. مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

۲) گواهی فوت صادره از سوی سازمان ثبت احوال

۳) تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده

۴) گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتیکه معالجه به عمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

۵) در صورتی که فوت ناشی از حادثه باشد، گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانوتی ذیصلاح تهیه شده باشد.

۶) گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد.

تبصره ۱: بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده هرگونه اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه نماید.

تبصره۲: در صورتی که بیمه گذار یا استفاده کننده تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند ، بیمه گر می تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

ب)در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه:

-اصل شناسنامه و کارت ملی استفاده کننده(گان)

تبصره: در صورتیکه اشتباهی درثبت تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشدو این اشتباه حق بیمه پوشش های بیمه ای و هزینه های مترتب به آن را تغییر دهد، جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه تعدیل می گردد.

ماده ۱۳) پوشش اتباع غیر ایرانی

خسارت مربوط به کارکنان و کارگران با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که دارای مجوز اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر باشند.

ماده ۱۴) مفقود شدن بیمه نامه

در صورت مفقود شدن بیمه نامه بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر و در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

ماده ۱۵) نشانی قانونی – تغییر محل اقامت – نماینده در ایران

۱-۱۴) اقامتگاه بیمه گذار یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

۲-۱۴) بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد.

۳-۱۴) هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه زندگی نماینده وی باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

۴-۱۴) در صورت عدم رعایت مقررات فوق، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه گذار در ایران معتبر خواهد بود.

۵-۱۴) کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.

ماده ۱۶) نحوه حل و فصل اختلاف

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند.

روش داوری: در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین باید داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی ‌کند. داوران منتخب، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا اقدام به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که هریک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از معرفی داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفی نکند و یا داوران منتخب، برای انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد تعیین داور یا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین در شروع رسیدگی، حق‌الزحمه داور انتخابی خود و نصف حق‌الزحمه سرداور را می‌پردازد و در خاتمه، همه هزینه‌های داوری بر عهده طرفی خواهد بود که رأی علیه او صادر می‌شود.

دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه ) ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۶) مرور زمان:

مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت دو سال از تاریخ وقوع خطر مورد بیمه می باشد.

ماده ۱۷) سایر موارد:

در مواردی که در این شرایط عمومی نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، قانون بیمه وسایر قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

مزایای بیمه ای "مان"
1) عدم محدودیت سنی و امکان صدور بیمه نامه از بدو تولد.
2) پرداخت 5 تا 35 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده با توجه به شرایط بیمه نامه.
3) پرداخت 5 تا 140 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه (پوشش فوت به هر علت + پوشش حادثه).
4) پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده بر اثر حادثه.
5) پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث به بیمه شده.
6) پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و برخورداری از تمام مزایای بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه*گذار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه نامه.
7) پرداخت 1 تا 3برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گذار و به مدت ده سال، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده.
8) پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور و حداکثربه مدت 7 روز.
9) پرداخت 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گذار به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند.
10) معافیت استفاده کنندگان از مالیلت بر درامد و ارث.
11) پرداخت تا 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 200.000.000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
12) پرداخت تا 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 300.000.000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به بیماری سرطان.
13) امکان ادامه پوشش های تبعی بیمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه*گذار و تامین حق بیمه از محل ذخیره ریاضی.

مزایای سرمایه گذاری "مان"
1) در بیمه زندگی مان، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در 85 درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد.
2) امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بیمه بازنشستگی در پایان مدت بیمه نامه.
3) ارایه اطلاعات مالی شفاف و کامل در پایان هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه*بیمه، کل حق بیمه پرداختی، میزان اندوخته و سایر موارد.
4) امکان دریافت وام تا 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن.
5) امکان بازخرید بیمه نامه یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی، در صورت وجود ارزش بازخریدی.

مزایای کم نظیر بیمه زندگی مان

انعطاف پذیری

در بیمه زندگی مان شما می توانید هر زمان که مایل باشید در طول مدت قرارداد، کلیه شرایط بیمه نامه اعم از حق بیمه، مدت قرارداد، نحوه پرداخت، و پوشش ها را بمیزان دلخواه تغییر دهید.

برداشت از بیمه نامه

اندوخته ریاضی بوجود آمده در حساب بیمه ای بیمه زندگی مان شما متعلق به خود شما است و شما می توانید در مواقع اضطراری از حساب خود به دو صورت نقد یا وام برداشت نمایید.

حفظ ارزش سرمایه شما در مقابل تورم

در بیمه زندگی مان شما می توانید بخش مهم از آثار تورم و کاهش ارزش پول را با استفاده از مکانیزم تعدیل سرمایه و حق بیمه دراین بیمه نامه جبران کنید. که ارزش مبلغ دریافتی شما در پایان مدت بیمه نامه حفظ گردد.

پوشش رایگان حادثه

در بیمه زندگی مان فوت در اثر حادثه را حد فاصل در خواست ثبت بیمه نامه تازمان صدور آن بصورت رایگان بیمه می نماید.

ضمانت نامه

بیمه زندگی مان این قابلیت را دارد که به تدریج اندوخته حاصل از سرمایه گذاری شما را تبدیل به ضمانت نامه ای معتبر مانند سایر اسناد مالی در معاملات، کار و زندگی شما خواهد گردید.

معافیت مالیاتی

سرمایه بیمه شما به هر میزان، از معافیت مالیاتی برخوردار است و همچنین مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفعان، تابع قانون ارث نخواهد بود.( ماده ۱۳۶ قانون مالیات مستقیم )

سود مشارکت

استفاده کننده از بیمه زندگی مان در سود متغییر حاصل از سرمایه گذاری های مالی بیمه ایران به میزان ۸۵% بعنوان سود اضافی بر سود تضمینی مشارکت می کند.

وام

اعطای وام بمیزان ۹۰ درصد ارزش بازخرید بدون ضامن و سفته در بیمه زندگی مان صورت می پذیرد.

پوشش های تکمیلی بیمه زندگی مان

 • پرداخت ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به بیماری سرطان.
 • پرداخت ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به یکی از امراض خاص یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
 • پرداخت حادثه ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در هر سال یکبار بعنوان هزینه پزشکی بیمارستانی در صورت حادثه.
 • فوت و نقص عضو، مستمری و حادثه
 • پرداخت غرامت فوت عادی تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پرداخت غرامت فوت حادثه تا سقف ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی و جزئی تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بدلیل از کارافتادگی کامل و دائم.
 • پوشش پرداخت مستمری در صورت از کار افتادگی به مدت ۱۰ سال.
 • پوشش آخرین سال حیات (End stage ( تا سقف ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پوشش رایگان فوت بر اثر حادثه پیش از تکمیل در خواست بیمه نامه تا سقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بمدت ۷ روز.

 

 جـدول نمـونه تعهــدات بیمه زندگی مان:

سال

حق بیمه سالانه

سرمایه فوت به هر علت

سرمایه فوت به علت حادثه

امراض خاص

پوشش سرطان

ارزش بازخرید

۱

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۹۶٫۲۰۰

۵

۸٫۷۸۴٫۶۰۰

۲۱۹٫۶۱۵٫۰۰۰

۶۵۸٫۸۴۵٫۰۰۰

۵۴٫۹۰۳٫۷۰۰

۱۰۹٫۸۰۷٫۵۰۰

۳۵٫۹۵۰٫۶۰۰

۱۰

۱۴٫۱۴۷٫۶۰۰

۳۵۳٫۶۹۲٫۰۰۰

۱٫۰۶۱٫۰۷۶٫۴۰۰

۸۸٫۴۲۳٫۰۰۰

۱۷۶٫۸۴۶٫۰۰۰

۱۳۹٫۳۳۸٫۲۰۰

۱۵

۲۲٫۷۸۴٫۹۰۰

۵۶۹٫۶۲۴٫۷۰۰

۱٫۷۰۸٫۸۷۴٫۲۰۰

۱۴۲٫۴۰۶٫۱۰۰

۲۸۴٫۸۱۲٫۳۰۰

۳۸۴٫۶۷۲٫۳۰۰

۲۰

۳۶٫۶۹۵٫۴۰۰

۹۱۷٫۳۸۶٫۳۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۳۴٫۵۸۷٫۲۰۰

۲۵

۵۹٫۰۹۸٫۳۰۰

۱٫۴۷۷٫۴۵۹٫۹۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۱۹٫۲۵۲٫۹۰۰

۳۰

۹۵٫۱۷۸٫۵۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۶۰۲٫۹۴۷٫۶۰۰

 

بیمه زندگی مان داشتن آرامشی پایدار در این عصر ناپایدار

*** فرصت های زندگی گاهی آهسته در را می کوبند ***

 

در فایل پیوست می توانید بروشور تبلیاتی بیمه مان را دریافت نمائید.

 

 

 آیا می دانید بیمه مان ،عاشقانه ترین نامه و سندی است که برای خود و عزیزانتان ثبت و صادر می کنید.

مزایای بیمه مان برای فرزندان دختر ----> تامین جهیزیه،حقوق مستمری،تامین هزینه تحصیل و..

مزایای بیمه مان برای فرزندان پسر ----> حقوق بازنشستگی،سرمایه کار،هزینه تحصیل،گرفتن وام

مزایای بیمه مان برای نوزادان ----> حقوق بازنشستگی از سن 20 یا 30 سالگی به بعد،هزینه تحصیل..

بهترین حس آرامش و خوشبختی برای زنان خانه دار زمانی است که مطمئن شوند می توانند بطور مستقل بر روی پاهای خود بایستند و بدون نیاز به دیگران بتوانند هزینه های خود را تامین نمایند.

اگر نسبت به آینده مالی خود، همسر و فرزندانتان نگران هستید و سرمایه ای برای آنها در دست ندارید!

بیمه مان بهترین گزینه ی انتخابی شماست.

 

 

خواندن 4165 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: واژه مــــان »
بارگیری پیوست‌ها:

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث